دعاهای قرآنی

پروردگارامن به توپناه می برم که ازتوچیزی بخواهم که ازآن آگاهی ندارم سوره هودآیه47

بانیکوکاران باشم وباعاقبت خوش بمیرم سوره یوسف آیه 101

مرامسلمان بمیران وبه صالحان ملحق فرما

 

/ 0 نظر / 8 بازدید