دعاهائی ازقرآن (تصویرازتابناک)

آسان شدن کارهای سخت- سوره طه آیه 26

کارم رابرایم آسان گردان

آرزوی بهتر ازآنچه ازدست رفته - سوره قلم آیه 32

امیدواریم پروردگارمان(مارابه بخشدو)بهترازآن به جای آن به ما بدهدچراکه ما به او علاقمندیم0

/ 0 نظر / 9 بازدید