زیانهای شکم پرستی ازمرحوم آقای ابوالقاسم حالت (قسمت چهارم

معده چون بسیار پرشد ،بهر خالی کردنش

دمبدم باید سوی مبرز دوی با اضطراب

تاجرپر خوار را افزون  زروزی  هفت بار

درمیان  حجره ومبرز ایاب است  وزهاب

/ 0 نظر / 9 بازدید