دعاهای قرآنی

توبه وطلب آمرزش

سوره اعراف آیه 155

پروردگارااگرمیخواستی میتوانستی آنها ومراپیش ازاین نیرهلاک کنی آیامارابه آنچه سفیهانمان انجام دادند،مجازات

 وهلاک میکنی این جز آزمایش تو چیزدیگرنیست که هرکس رابه خواهی ومستحق بدانی               به وسیله آن گمراه میسازی،وهرکس رابه خواهی(وشایسته ببینی)هدایت میکنی

توولی مائی،ومارابیامرزوبرمارحم کن وتو بهترین آمرزندگانی0

سوره اعراف آیه49

اگرپروردگارمان برمارحم نکندومارانیامرزدبطورقطع اززیانکاران خواهیم بود0

/ 0 نظر / 10 بازدید