دعاهای قرآنی(تصویرازتابناک

                                  امنیت مکه - سوره ابراهیم آیه 35

پروردگارااین شهرراشهرامنی قرارده

استعاذه- سوره مئومنون آیات97-98

پروردگاراازوسوسه های شیاطین بتوپناه میبرم ازاینکه آنها نزد من حاضرشوند(نیز)

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید