دعاهای قرآنی

توبه وطلب آمرزش(11)

سوره قلم آیه 29

منزه است پروردگارما،مسلما ماظالم بودیم

سوره اعراف آیه 23

پروردگارامابه خویشتن ستم کردیم واگرمارانبخشی وبرما رحم نکنی اززیانکاران خواهیم بود0

سوره نوح آیه 28

پروردگارامراوپدرومادرم وتمام کسانی راکه باایمان واردخانه من شدند،وجمیع مردان وزنان رابیامرز

سوره هود آیه47

واگرمرانبخشی،وبرمن رحم نکنی،اززیانکاران خواهم بود

سوره ممتحنه آیه 5

ومارابه بخش ای پروردگارماکه تو عزیزوحکیمی0

/ 0 نظر / 7 بازدید