دعاهای قرآنی

سوره زمرآیه74

حمد وستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفاکردوزمین (بهشت)رامیراث ماقراردادکه هرجارابخواهیم منزلگاه خودقراردهیم،چه نیکوست پاداش عمل کنندگان0

سوره اعراف آیه43

ستایش مخصوص خداوندی است که مارابه این همه نعمتهارهنمون شد،اگرماراخدا هدایت نکرده بود به( اینها)راه نیافته بودیم0

سوره نمل آیه15

ستایش ازآن خداوندی است که مارابربسیاری ازبندگان مئومنش برتری بخشید0

سوره نمل آیه59

حمد مخصوص خداست ،وسلام بربندگان برگزیده اش0

سوره اسراءآیه111

ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده ونه شریکی درحکومت داردونه به خاطر ضعف وذلت(حامی و)سرپرستی برای اوست واورابسیار بزرگ به شمار

/ 0 نظر / 9 بازدید