شکم پرستیازمرحومآقای ابوالقاسم حالت (قسمت ششم)

گرشبی بامعده سنگین به بسترروکنی        خواب درچشمت نیایدتاسحرازالتهاب

ورسحرچشمت رود درخواب،بینی دمبدم      صحنه های وحشت انگیزوملال آوربه خواب

خواب می بینی که درچنگال ساواکی اسیر  میکنند آنجا دهانت راپرازسرب مذاب

خواب می بینی که داری بیشتر ارچارزن      خواب می بینی زسرافتاده ای درمنجلاب

خواب می بینی درشب درباره مادرزنت   کرده نفرین وشده نفرین اوهم مستجاب

خواب می بینی که ماموروصول مالیات         مبلغی هنگفت خواهد ازتو باخشم وعتاب

خواب می بینی که هستی دردبیرستان دبیر  باکتابی برسرت کوبد جوان لاکتاب

/ 0 نظر / 8 بازدید