مرام رجال ماازمرحوم ابوالقاسم حالت نوشته شده درتاریخ 5-5-1320

اسباب تیره بختی ما،قیل وقال ماست             ادبارمانتیجه ی جنگ وجدال ماست

قیدی به پای مازدوبندی به دست ما               افعال ما،که حاصل آن،انفعال ماست

کرده است صبح روشن ماراچوشام تار            اعمال ماکه زاده فهم وکمال ماست

آخربه دست ما،همه ازدست میرود               مال ومنال ما،که کنون پایمال ماست

آخربساط عشرت مارابه هم زند                    دعوای ما که باعث رنج وملال ماست

درمعرفت،زکودک دهساله کمتریم                 بااینکه بیشترازنود سن وسال ماست

گردردما به گوش طبیبان نمی رسد              زیرسرسکوت وکیلان لال ماست

برهم زننده امورملل جزنفاق نیست             کانهم شعارماومرام رجال ماست

 

/ 0 نظر / 10 بازدید