زیانهای شکم پرستی(ازمرحوم آقای ابوالقاسم حالت قسمت اول

ای پسرجان پرمخور،کزپرخوری بینی عذاب

افتدازشب تاسحرجان وتنت درپیچ وتاب

پرخوری دامی است،کاراوشکارمردوزن

پرخوری دیوی است،رسم اوفریب شیخ وشاب

مازمانی عضوحزب پرخوران گشتیم ،لیک

بسکه آنجادردسردیدیم، کردیم انشعاب

پرخوری،داردبه ظاهرلذت بسیار،لیک

این لذائذمی کندپیرت درایام شباب

گرنخواهی ازجهان رفتن به مرگ زودرس

تاتوانی،ای جوان،ازپرخوری کن اجتناب

ازبرای آدمی،عادت به پرخوردن بود

بدترازعادت به استعمال تریاک وشراب

بس غذای خوش که بی اندازه گرخوری ازآن

زهرگردددرمذاقت گرچه باشدشهدناب

پرخوری گاهی به دل دردشدیداندازدت

آنچنان کزدردمی پیچی بهم همچون طناب

چون به بزم سوربنشستی ،کنی گرپرخوری

سوربهرت سوگ خواهد شدزبس بینی عذاب

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید