دعاهای قرآنی

تقاضای داوری ویاری ازخداوند

سوره انبیاءآیه 112

پروردگارابه حق داوری فرماوبه( این طغیانگران راکیفرده )وپروردگارماخداوند(رحمان)است که دربرابرنسبتهای ناروای شماازاواستمدادمی طلبم

سوره شعراآیات 117-118

پروردگاراقوم مراتکذیب کردنداکنون میان من وآنهاجدائی بیفکن،

ومراومئومنانی راکه بامن هستند رهائی بخش

سوره اعراف آیه89

پروردگارامیان ما وقوم ما به حق داوری کن که توبهترین داورانی

سوره مائده آیه 25

پروردگارامن تنها اختیارخودم وبرادرم رادارم میان ما واین جمعیت گنهکارجدائی بیفکن

 

/ 0 نظر / 8 بازدید