دعاهای قرآنی

تفویض

سوره غافرآیه 44

من کارخودرابه خدا واگذارمیکنم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست

حمد الهی

سوره فاطر آیات 34-35                                                                                                                       حمد وستایش برای خداوندی است که اندوه راازما برطرف ساخت،پروردگارما آمرزنده

وسپاسگذاراست همان کسی که بافضل خودمارادراین سرای اقامت (جاودان)جای دادکه نه درآن رنجی بما میرسدونه ستمی وواماندگی

سوره مومنون آیه28

ستایش برای خدائی است که ماراازقوم ستمگرنجات بخشید

سوره ابراهیم آیه39

حمد خدائی راکه درپیری اسماعیل واسحق رابمن بخشیدمسلما پروردگارمن شنونده واجابت کننده دعاست

سوره یونس آیه 10

حمد مخصوص پروردگارعالمیان است

 

/ 0 نظر / 23 بازدید