دعاهای قرآنی

توبه وطلب آمرزش

/

/سوره آل عمران آیه147

پروردگاراگناهان ماراببخش وازتند رویهای مادرکارها چشم پوشی کن

سوره آل عمران آیه 193

پروردگاراگناهان ماراببخش وبدی های مارابپوشان

سوره آل عمران آیه 16

پروردگاراماایمان آورده ایم،پس گناهان مارابیامرز،وماراازعذاب آتش نگهدار

سوره بقره آیه 286

پروردگارااگرمافراموش یاخطاکردیم مارامواخذه نکن پروردگاراتکلیف سنگین برماقرارنده آنچنان که به (خاطرگناه وطغیان)برکسانی که قبل ازمابودند قراردادی

پروردگاراآنچه طاقت تحمل آنرانداریم برمامقررمداروآثارگناه راازمابشوی مارابه بخش ودررحمت خودقرارده تومولاوسرپرست مائی،پس مارابرجمعیت کافران پیروزگردان

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید