دعاهای قرآنی

سوره اعراف آیه 126

بارالهاصبرواستقامت برمافروریزومارامسلمان بمیران

سوره آل عمران آیه 193

مارابانیکان بمیران

سوره شعراآیه 83

ومرابه صالحان ملحق کن

سوره نمل آیه 19

به نام خدا برآن سوارشویدوهنگام حرکت وتوقف کشتی،یاداوکنید،که پروردگارم آمرزنده ومهربان است

/ 0 نظر / 9 بازدید