تملق وچاپلوسی

سوره بقره آیه204-بعضی مردم ازگفتاردلفریب خودترابه شگفت آورند،که از چرب زبانی ودروغ به متاع دنیارسندوازراه نادرستی خدارابرخود گواه گیرندواین کس بدترین دشمن است

حضرت محمد(ص)به پرهیزازکسی که تراستایش کندبه آنچه که درتونیست زیراروزی ترا متهم میکند به آنچه که درتونیست

حضرت علی (ع)ازچاپلوسی به پرهیزکه این باایمان همسازنیست0

برناردشاو-آنچه حقیقت مردراازتملق خوشنود میکنداینست که می بیند شمااوراسزاوارتملق گفتن تشخیص می دهید0

ولتر-چرب زبان اغلب نیتی ناپاک دردرون خود می پرورانند0

دیل کارنگی- چاپلوسی گوینده وشنونده رافاسد میکند0

سعدی شیرازی-    ازصحبت دوستی به رنجم     کاخلاق بدم حسن نماید

                         عیبم هنروکمال بیند            خارم گل ویاسمن نماید

                      کودشمن شوخ چشم ناپاک    تاعیب مرابمن بگوید  

           

/ 0 نظر / 8 بازدید