غیبت وبدگمانی

سوره حجرات آیه12- دوست میدارید گوشت برادرمرده خودرابخورید0

 نساءآیه148-خداوند دوست نداردآشکاربدگوئی کردن ازمردم مگرکسیکه براوستم شده است0

حضرت محمد(ص)غیبت نماینه ناتوانی است

 حضرت علی(ع) بدحال ترین مردم است که به کسی اطمینان نکندازجهت سوءظن مفرطی که داردوکسی هم به او اعتمادننمایدازخوی بدگمانی او0

پاسکال-اگرتمامی مردم میدانستندکه هریک چه درغیاب مردم میگویندمسلما چهارنفردوست دردنیا باقی نمی ماند0

خواجه عبداله انصاری -مردم رادرغیبت همان گوی که درروی توانی گف

ابن عباس- هرگاه به خواهی عیب برادرت رابازگوئی نخست عیب خودت رابه یادآر

نشانی دهلوی     دوست آن است که کومعایب دوست

                       همچوآئینه روبروگوید

                       نه که چون شانه باهزارزبان

                       پشت سررفته موبه مو گوید

 

                  

 

/ 0 نظر / 12 بازدید