سرکوبی ظالم نوشته شده درتاریخ1324اثرمرحوم آقای ابوالقاسم حالت

دست ازستم بدارکه درروزانتقام           زورستم کشان پدرت رادرآورد

ذی حق هرکجاکه رسدفتح باوی است      همچون علی که روبه درخیبرآورد

درباغ دهرهرکه به پاکی چو شبنم است         بهرش صبازلاله وگل بستر آورد

تااندک خارستم،برکنش زبیخ                  مهلت نده به پشه که بال وپرآورد

کن جای کود زنده به گوراهل ظلم را         تاشاخه امیدتوبرگ وبرآورد

 

/ 0 نظر / 11 بازدید