دعاهای قرآنی

ای پروردگارمن به تو پناه میبرم(سوره ناس آیه (6-1)

به نام خداوند بخشنده وبخشایشگر0بگو پناه میبرم به پروردگارمردم(1)به مالک وحاکم مردم(2)به خدا ومعبود مردم(3)ازشروسوسه گرپنهان کار(4)که ازدرون سینه انسانها وسوسه میکند(5)خواه ازجن باشد یاانس(6)

/ 0 نظر / 11 بازدید