زیانهای شکم پرستی ازمرجوم آقای ابوالقاسم حالت (قسمت پنجم)

هرکجا  افراط  از یک  سوی  گردد  حمله ور

اعتدال  از سوی  دیگر، میشود  پادر رکاب

نورخورشید است  بهر جان  نافع، ولی

چون زحد  افزون  شود  سوزد بدن را آفتاب

کار بیش  ازحد کنی  تحمیل اگر بر گارگر

پاک  دست  از کارکرد ن میکشد  با اعتصاب

کلیه  وقلب  وکبد  هم  عاقبت  افتد  زکار

گر فشار آری برآنها بیش ازحد  نصاب

هرکه پندارد بدن  ازپر خوری  گردد قوی

همچو آن  باشد که  بهر آب  پوید سراب

مرد اگر شب  بامعده  پر رود پیش  زنش

صبحدم  شاید خجل  آید برون  از رختخواب

پر خوری  چاقت کند، چندان  که  گوئی  گشته  ای

خرص را  قائم  مقام  وخوک  را  نایب   مناب

از شکم  خواری  شود خواری  نصیب  آدمی

زانکه  گاهی  باید اورا(بی ادب)کردن خطاب

هرکه پرخورده است،هی  باچرت  یا باد گلو

خویش  را خوار وخجل  سازد به نزد شیخ وشاب

هرکه  بعد ازظهر چرت  اندر حضورت  میزند

ظهر لابد معده راکرده  است سنگین  درغیاب

/ 1 نظر / 9 بازدید