دکترشریعتی

ای جوان آزادی تو مذهب من است0

خوشبختی تو عشق من است0

وآینده  تو تنها آرزوی من0

/ 1 نظر / 19 بازدید
میرمحمدحسن

افسوس که جوانان نمی دانندکه چگونه ازتجارب شمااستفاده کنند