دعاهای قرآنی

توکل

سوره شوری آیه10

خداوند،پروردگارمن،براوتوکل کرده ام وبه سوی اوبازمی گردم0

سوره ممتحنه آیه4

پروردگارامابرتوتوکل کردیم وبه سوی تو بازگشتیم،وهمه فرجامها به سوی تواست0

سوره اعراف آیه 89

خدائی که پروردگارماست ،علم پروردگارمابه همه چیزاحاطه دارد،تنهابرخداتوکل کرده ایم0

سوره هودآیه88

وتوفیق من جزبه خدا نیست براوتوکل کرده ام وبه سوی او بازمیگردم0

سوره رعدآیه30

اوپروردگارمن است معبودی جزاونیست براوتوکل کردم وبازگشتم به سوی اوست0

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید