دعاهای قرآنی

توبه وطلب آمرزش

سوره بقره آیه 128

پروردگارامرابه بخش(11)

سوره نمل آیه 44

پروردگارامن به خودستم کردم و(اینک)باسلیمان برای خداوندی که پروردگارعالمیان است اسلام آوردم

 

سوره انبیاءآیه87

(خداوندا)جزتومعبودی نیست منزهی تو من ازستمکاران بودم

سوره قصص آیه 16

پرودگارامن به خویشتن ستم کردم مرابه بخش

سوره اعراف آیه 143

خداوندا(منزهی توازاینکه باچشم تراببینم)من به سوی توبازگشتم ومن نخستین مئومنانم

سوره اعراف آیه151

پروردگارامن وبرادرم رابیامرز،ومارادررحمت خود داخل فرما

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید