زیانهای شکم پرستی ازمرحوم آقای ابوالقاسم حالت(قسمت سوم)

چون شکم پرازغذاشد،سرشود خالی زفکر

مغزمیگرددپریشان،عقل میگرددخراب

چون به عقلت لطمه خورداندیشه ات یابد خلل

حرفهایت یاوه گردد،کارهایت ناصواب

پرخوری جرم است و،هرکس گشت آنرامرتکب

زودنفخ معده سازدنادمش زین ارتکاب

ظهراگرافزون ترازاندازه خوردی،معده ات

بادخواهد کرد بعدازظهرمانند حباب

چون کند هردم غذایت ترش گردی تلخ کام

بدزبان،بی حوصله،بی حال وبدخو،بدلعاب

معده سنگین ،کند چون بارسنگین خسته ات

وزتودیگربرنیایدهیچ کار ازهیچ باب

از شکمخوارانتظار کاروکوشش داشتن

همچو آن باشد کسی ازخاروخس خواهد گلاب

/ 0 نظر / 8 بازدید