دعاهای قرآنی

دعا برای همسر

سوره فرقان آیه 74

پروردگاراازهمسران وفرزندانمان مایه روشنی چشم ماقرارده،ومارابرای پرهیزکاران پیشوا گردان

دعا برای پدرومادر

سوره نورآیه 28

پروردگارامن وپدرومادرم را بیامرز

سوره شعراآیه 86

وپدرو(عمویم)رابیامرزکه اوازگمراهان بود                                                                                                         سوره ابراهیم آیه 41

 

پروردگارامن وپدرومادرموهمه مئومنان را،درآن روزکه حساب برپامیشود،بیامرز

سوره اسراءآیه 24

پروردگاراهمان گونه که آنها مرادرکوچکی تربیت کردند،مشمول رحمتشان قراربده

 

/ 0 نظر / 13 بازدید