جشن هنرشیراز1347 ازتوفیق

یکی گفتا که درذهنم نهادند         هنرمندان قلابی اثرها

به عنوان هنردرشهرشیراز        شنیدم زروزر هاعروعرها    

به دل گفتم،هنرآنان ندارند       که مارامیدهند این دردسرها

هنرداردتماشاچی که آخر        نشددیوانه چون دید این هنرها

/ 0 نظر / 10 بازدید