دعاهای قرآنی

قسمت نهم تسبیح الهی

سوره زخرف آیات 13-14

پاک ومنزه است کسی که این رامسخر ماساخت،وگرنه ما توانائی تسخیر آنرانداشتیم وما به سوی پروردگارمان بازمیگردیم0

سوره قلم آیه 29

منزه است پروردگارما مسلما ما ظالم بودیم0

سوره انبیاءآیه 87

(خداوندا جزتومعبودی نیست منزهی تومن ازستم کاران بودم0

سوره اعراف آیه 143

خدایامنزهی توازاینکه باچشم ترابه بینم من به سوی توباگشتم ومن نخستین مئومنانم0

سوره اسراآیه180

منزه است پروردگارما که وعده هایش به یقین انجام شدنی است 0

سوره طه آیه 33-34

تاترابسیار تسبیح گوئیم وبسیاریادکنیم0

/ 0 نظر / 12 بازدید