دنیادرنهج البلاغه قسمت اول شرح خطبه81

چکونه توصیف کنم سرمنزلی راکه ابتدای آن سختی ومشقت است،وپایان آن فنا ونیستی

درحلال آن حساب است ودرحرام آن عقاب،ثروتمندش فریب میخورد،وفقیروندارش محزون میگرددچه بسیارکسانیکه به دنبالش بدوندوبه آن نرسند،وچه بسیارکسانی که رهایش سازندوبه آنهاروی آورد،هرکس باچشم بصیرت وعبرت به آن بنگردبه اوبصیرت وبینائی بخشد،

وآن کس که چشمش به دنبال آن باشدوفریفته آن گرددازدیدن حقایق نابینایش کند0

/ 0 نظر / 17 بازدید