فقط پول

اردبیل

 

بی همتی وبی هنری درهمه جابود                     یامبتکراین دو،فقط کله مابود؟

بیعرضگی وسستی وبیحالی واهمال                    این قدرکه درطینت ما بود کجابود؟

بودیم چنان خسته ازاین زندگی تلخ                      کاندربرمازهربه ازآب بقابود

بی عقلی وبی عرضگیخویش نشان داد                 هرکس که دراین ملک رئیس الوزراءبود

نیرنگ ودروغ وکلک ازاو،همه دیدیم           چیزی که ازاوندیدیم شرم وحیابود

آن روزنیامد که خوردبرسردارا                    مشتی که به فرق یک مشت گدابود

گفتیم که چون گنج طلائی است هنر،لیک              دیدیم که آن گنج وطلا،رنج وبلابود

علم وهنرازکس به پشیزی نخریدند          جائی که پول به هردرددوابود

هراحمق خوشبخت که پول وپله ای داشت            خندیدبه بدبختی آن کزعقلابود

زان روی ازاین خانه ویرانه نرفتیم            که ازمهروطن ماوتورابند به پابود

آن کس که وکیل ازطرف خصم شماشد               تابود به مجلس به خدا خصم شمابود

مجله توفیق31-3-1323

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید