شکم پرستی ازمرحوم آقای ابوالقاسم حالت (قسمت هفتم)

می کند هرناقص العقلی به نوعی انتحار          گاه حلق آویزسازدخویشتن راباطناب

یک زمان بانفت وبنزین خویش راآتش زند           یک زمان،برعکس خودراغرقه می سازددرآب

عده ای باخوردن تریاک خودرامی کشند           عده ای باخواندن شعرومفاله یاکتاب

زین میان ،یک عده نادانسته بهرخودکشی        کرده اندازروزاول پرخوری راانتخاب

هرخطائی رادراین گیتی عقاب وکیفری است    پرخوری راهم بودامراض گوناگون عقاب

پرخوری آردبه برآفات بیرون ازشمار                 پرخوری داردزپی امراض افزون ازحساب

زخم معده،ازدیادقند،سوءهاضمه                   چاقی مفرط،فشارخون،یبوست ،التهاب

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید