سخن چینی وعیب جوئی

همزه- آیه1- وای برهرعیب جوی هرزه زبان

حضرت محمد(ص)ازسخن چینی به پرهیزکه تخم کینه بیفشاندوتراازخداومردم دورکند0

حضرت علی(ع)کسیکه اطاعت سخن چینی کنددوست خودراازدست میدهد0

سعدی -مردم راعیب نهانی آشکارمکن که ایشان رارسواکنی خودرابی اعتبار0

خواجه عبداله انصاری- به عیب خویش بینا باش0

لردآویبوری-اگرمحاسن دشمنان خودرابرزبان برانیم بهترازآن است که معایب دوستان رابگوئیم0وحشت بختیاری-            بانفس جهادکن شجاعت این است

                            برخویش امیرشو امارت این است

                                    انگشت به حرف عیب مردم مگذار

                                 مفتاح خزائن سعادت اینست

/ 0 نظر / 15 بازدید