دعاهای قرآنی

توبه وطلب آمرزش

سوره حشرآیه10

پروردگاراماوبرادرانمان راکه درایمان برما پیشی گرفتند بیامرز

سوره احقاف ایه15

من به سوی توبازمیگردم وتوبه میکنم ومن ازمسلمانانم

سوره مئومنون آیه 118

پروردگارامرابه بخش ورحمت کن وتوبهترین رحم کنندگانی

سوره ابراهیم آیه41

پروردگارامن وپدرومادرم وهمه مئومنان را،درآن روزی که حساب برپا میشود،بیامرز

سوره غافرآیه7

پروردگارارحمت وعلم توهمه چیزرافراگرفته است پس کسانی راکه توبه کرده وراه ترا پیروی میکنندبیامرز،وآنان راازعذاب دوزخ نگاهدار

/ 0 نظر / 11 بازدید