بحرطویل( ازابوالقاسم حالت)

دوستان،آمده ام باز،که این دفترممتاز،کنم بازوشوم قافیه پردازوسخن راکنم آغاذبه تسبیح خداوند تبارک وتعالی که غفوراست ورحیم است،صبوراست وحلیم است کریم است ،وکبیراست،عظیم است و بصیراست،وعلیم است ،ونصیراست، ونعیم است،قدیراست خدائی که بسی نعمت سرشاربه ماآدمیان داده،گهرهای گران داده،سروصورت وجان داده،تن وتاب وتوان داده،رخ وروح وروان داده،لب وگوش ودهان داده،دل وچشم وزبان داده،شکم داده ونان داده،زآفات امان داده،کمالات نهان داده،هنرهای عیان داده،وتوفیق بیان داده واینها پی آن داده که ازشکرعطاوکرمش چشم نپوشیم وزهرغم نخروشیم وزهردردنجوشیم وتکبرنفروشیم ومی ازساغر توحید بنوشیم وبکوشیم که تاازدل وجان شکر بگوئیم عنایات خداوند مبین را0

 

/ 0 نظر / 11 بازدید