# حکومت

دعاهای قرآنی

سوره زمرآیه74 حمد وستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفاکردوزمین (بهشت)رامیراث ماقراردادکه هرجارابخواهیم منزلگاه خودقراردهیم،چه نیکوست پاداش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید