# سرپرست

دعاهای قرآنی

سوره زمرآیه74 حمد وستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفاکردوزمین (بهشت)رامیراث ماقراردادکه هرجارابخواهیم منزلگاه خودقراردهیم،چه نیکوست پاداش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

و دعاهای قرآنی

سوره اسراءآیه80 پروردگارامرادرهرکار باصداقت واردکن وباصداقت خارج سازوازسوی خود حجتی یاری کننده برایم قرارده0 پیروزی برکافران-سوره قمرآیه10 من مغلوب این قوم طغیانگرشده ام انتقام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید