# عشق
                                              بنام خدا                              ویکتورهوگو میفرماید زندگی مانندریاضی  است0 که باید خوبیهای آنرا جمع کنیم 0دعواهاراکم کنیم شادیهاراضرب کنیم0غمهاراتقسیم کنیم0نفرت هارازیررادیکال ببریم0 وعشق را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید