# غیبت

غیبت وبدگمانی

سوره حجرات آیه12- دوست میدارید گوشت برادرمرده خودرابخورید0  نساءآیه148-خداوند دوست نداردآشکاربدگوئی کردن ازمردم مگرکسیکه براوستم شده است0 حضرت محمد(ص)غیبت نماینه ناتوانی است  حضرت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید