آزادی -رابیند رانات تاگور شاعروفیلسوف بزرگ هندی

ای دل آماده پروازباش وآنان راکه نمی گذارند به آزادی پروازکنی

برجای بگذارزیرانامت درآسمان صبحگاهی خوانده شده است0

درانتظارهیچکس مباش0

غنچه که میشکفدخواهان شب وشبنم است0

ولی گل شکفته روی روشنائی ونور،که به اوآزادی می بخشد

وازتاریکی رهایش می کندوفریادشادی میکشد0

ای دل توهم بند ازپای بگسل وخودرابرای پروازآزادکن0

 

/ 0 نظر / 10 بازدید