دروغ

سوره نحل آیه105 - وای برمردم دروغ گوی بدکار ؛آنانکه دروغ میسازند به آیات خداایمان ندارند0

حضرت محمد(ص)دروغ خیانت است

حضرت علی(ع)بنده،طعم ولذت ایمان رادرک نمی کندمگراینکه دروغ راترک کند0

حضرت امام صادق(ع) خداوندبردروغ گویان فراموشی رامسلط کرده0

حضرت عیسی(ع)کسیکه دروغ به گوید قیمتش میرود0

ابوعلی سینا- اگرمیخواهی که مردمان ترادوست دارنددرمعامله ستم مکن ودروغ نگووبه زبان خودکسی رامرنجان0

زردشت- پیمان شکنی یکی ازشاخه های دروغ است0

مولوی -    هرکه گفتارش دروغ است ای پسر           کج رواست وبی فروغ وبدسیر

              ذوق مستی  را نیابد  خورده  دوغ             جمله سرتاپاش لافست ودروغ

/ 0 نظر / 8 بازدید