نام تو -ازکتاب ندای ساحل - رابیندرانات تاگور

من نام ترادرحالیکه تنها میان اندیشه های تاریک ومبهم وخاموش خود نشسته ام برزبان دل می آورم نام ترابدون آنکه ازکلمه ولفظ وعقل خود یاری به جویم بازبان دل تکرارمیکنم،

زیرامانندکودکی هستم که مادرش راصد بارصدا میکندوشادوخوشوقت است که میتواندتکرارکند وبه گوید مادر0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

/ 0 نظر / 10 بازدید